Metromover, Miami downtown, 27. August 2007  Metromover, Miami downtown, 27. August 2007  Metromover, Miami downtown, 27. August 2007 
Metromover, Miami Goverment Center, 27. August 2007  Metromover, Miami downtown, 27. August 2007  Metromover, Miami Goverment Center, 27. August 2007 
Metromover, Miami downtown, 27. August 2007  Metromover, Miami downtown, 27. August 2007  Metromover, Miami downtown, 4. March 2003