Dortmund Hauptbahnhof, 13. April 2014  Dortmund Hauptbahnhof, 13. April 2014  Dortmund Hauptbahnhof, 13. April 2014 
Dortmund Hauptbahnhof, U-bahn (Straßenbahn), 13. April 2014