NYC Transit, Wilhelmsburg, New York City, 29. November 2014  NYC Transit, Wilhelmsburg, New York City, 29. November 2014  NYC Transit, Wilhelmsburg, New York City, 29. November 2014 
NYC Transit, Wilhelmsburg, New York City, 29. November 2014  NYC Transit 207th Street Yard, New York City, 7. July 2013  NYC Transit 207th Street Yard, New York City, 7. July 2013 
NYC Transit 207th Street Yard, New York City, 7. July 2013  NYC Transit 207th Street Yard, New York City, 7. July 2013