Tokyo, Ueno railway station

Tokyo, Ueno railway station, 16. January 2015  Tokyo, Ueno railway station, 16. January 2015  Tokyo, Ueno railway station, 16. January 2015 
Tokyo, Ueno railway station, 16. January 2015