Tokyo, Shinjuku railway station

Tokyo, Shinjuku railway station, 16. January 2015  Tokyo, Shinjuku railway station, 16. January 2015  Tokyo, Shinjuku railway station, 16. January 2015 
Tokyo, Shinjuku railway station, 16. January 2015  Tokyo, Shinjuku railway station, 16. January 2015