Tokyo, Sendai railway station

Tokyo, Sendai railway station, 12. January 2015  Tokyo, Sendai railway station, 12. January 2015  Tokyo, Sendai railway station, 12. January 2015