Praha Masorykovo, 19. August 2005  Praha Masorykovo, 30. July 2004  Praha Masorykovo, 30. July 2004