LKAB train, Narvik, 12. July 2010  LKAB train, Narvik, 12. July 2010  LKAB train, Narvik, 12. July 2010 
LKAB train, Narvik, 9. July 2010  LKAB train, Narvik,9. July 2010  SJ 1384, Oslo Sentralstasjon, 23. July 2006 
NSB, Oslo, 14. July 1995  Narvik, 8. July 1995  SJ, Narvik, 8. July 1995 
Narvik, 8. July 1995  Geilo, 11. July 1992  Otta, 5. August 1991 
Otta, 5. August 1991  Otta, 2. July 1989  Otta, 2. July 1989 
NSB railways jernbaner Norway 19890702 Otta 01